0172 44 67 89 Service-Hotline
Contact
Nieuwsbrief
Privacy Jungheinrich

Privacyverklaring voor de digitale diensten

Privacyverklaring voor de digitale diensten van Jungheinrich

1. Algemene informatie

Deze Privacyverklaring is de basis waarop wij (hierna te noemen: "Jungheinrich", "wij"/"we", "ons/onze") persoonsgegevens verwerken die wij in het kader van het gebruik van diensten, websites, apps en andere digitale producten van Jungheinrich (hierna te noemen: "diensten") van u verzamelen of die u ons ter beschikking stelt. Wij hechten grote waarde aan de vertrouwelijkheid en de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom behandelen we uw persoonlijke informatie, die u ons in het kader van het gebruik van de diensten overdraagt, strikt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en de regels van deze Privacyverklaring. Hieronder willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens. Lees de volgende aanwijzingen daarom zorgvuldig door, zodat u onze handelswijze bij de verwerking van uw persoonsgegevens beter begrijpt. In paragraaf 4 vindt u product-specifieke informatie over de desbetreffende verwerking van uw gegevens. Er wordt een standaardproces voor de verificatie van de toegang gebruikt voor het beheer van onze digitale services. De verwerking binnen het toepassingsgebied van de toegangsverificatie wordt beschreven in paragraaf 5.1.

2. Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie als bedoeld in de wetgeving inzake gegevensbescherming is: Jungheinrich AG, Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg, Duitsland. Onze functionaris voor gegevensbescherming, tot wie u zich met alle vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en het doen gelden van uw rechten (zie daarvoor paragraaf 8 van deze Privacyverklaring) kunt wenden, is:

De heer Frank Jastrob
Jungheinrich AG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg, Duitsland

Telefoon: +49 40 6948-1630
E-mail: Frank.Jastrob@jungheinrich.de

3. Gegevensbeveiliging

Wij nemen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen conform de stand van de techniek, om ervoor te zorgen dat de eisen van de Europese en nationale wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. In het bijzonder wordt alle communicatie in verband met het bezoek en gebruik van de diensten via de browser of de app (hierna te noemen: “Agent”), versleuteld met behulp van het TLS-protocol.

4. Grondslagen van de gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens van de gebruikers van de diensten uitsluitend met inachtneming van de toepasselijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens van de gebruikers alleen worden verwerkt als dit wettelijk is toegestaan, dat wil zeggen als de gegevensverwerking wettelijk is vereist en plaatsvindt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven of op basis van onze gerechtvaardigde belangen als bedoeld in artikel 6, lid 1, letter f, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: “AVG”).

5. Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Wij werken samen met derden die in opdracht van ons bepaalde technische taken bij het ter beschikking stellen van de producten uitvoeren.

Voor zover wij externe dienstverleners inschakelen, gebeurt dat altijd in het kader van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van de geldende privacy wet-, regelgeving en bepalingen. Ontvangers van de gegevens zijn op grond daarvan verplicht deze uitsluitend voor de aangegeven doeleinden te gebruiken. In geval van het doorgeven van gegevens aan een ontvanger buiten het Jungheinrich-concern naar een derde land buiten de Europese Unie/EER garandeert de ontvanger een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming overeenkomstig artikel 44 en volgende van de AVG. Uitzonderingen zijn landen waarvan het niveau van gegevensbescherming door de Commissie van de EU conform artikel 45 van de AVG als adequaat is erkend.

In het kader van de technische productondersteuning zijn wij verantwoordelijk voor ondersteuning op het eerste en tweede niveau. Soms geven wij de persoonsgegevens die we van u hebben ontvangen, aan de voor u verantwoordelijke Jungheinrich verkooporganisatie, zodat deze de noodzakelijke ondersteuning bij problemen en vragen kan geven. Deze overdracht is nodig voor het beschikbaar stellen van de functies van de diensten conform de overeenkomst, overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter b) AVG.

6. Cookies

Bij het ter beschikking stellen van de diensten gebruiken we zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door de diensten naar het apparaat dat u gebruikt (PC, tablet, enzovoorts) worden verzonden en in het geheugen van uw agent worden opgeslagen. Het doel van deze cookies is bijvoorbeeld om een gebruiker tijdens de duur van zijn gebruik van de diensten te identificeren als een geautoriseerde gebruiker. Zonder deze tijdelijke "tussenopslag" zouden bij sommige toepassingen reeds ingevoerde gegevens steeds opnieuw moeten worden ingevoerd. Een cookie bevat alleen de gegevens die een server uitgeeft en/of die de gebruiker op verzoek invult (bijvoorbeeld opbouw, gegevens domein, pad, vervaldatum, naam cookie en waarde). Een cookie kan niet een harde schijf bespioneren.

Als u niet wilt dat cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van uw agent uitschakelen. Reeds opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de agent worden gewist. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperking van het gebruik van de producten.

De in het volgende overzicht vermelde cookies worden met name ingezet bij het gebruik van de diensten. Daarbij gaat het enerzijds om zogenaamde First Party Cookies, die door onszelf worden geplaatst, en anderzijds om Third Party Cookies die door derden worden geplaatst, om bepaalde doelen te bereiken.

7. Duur van de opslag

In principe slaan wij uw gegevens slechts op, zo lang als dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gegevens worden langer bewaard als er wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn of als u zich in het kader van uw toestemming bereid hebt verklaard de gegevens voor een langere periode te bewaren. Uiterlijk zes maanden na de uiteindelijke beëindiging van de overeenkomst inzake het gebruik van de diensten of van de oplossing van het gebruikersprofiel worden de aanmeldgegevens gewist. Dit laat onverlet de verplichting van Jungheinrich om een kopie van de gegevens te bewaren voor wettelijk voorgeschreven archiveringsdoeleinden of andere doeleinden waarin de onderliggende overeenkomst voorziet.

8. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

9. Links naar andere websites

De links in onze diensten kunnen verwijzen naar andere websites van Jungheinrich AG. Hiervoor geldt uitdrukkelijk de telkens daarvoor bedoelde en op de desbetreffende webpagina's weergegeven informatie over de bescherming van persoonsgegevens. Hetzelfde geldt voor mogelijke links naar externe websites van derden. De verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking vindt u ook terug in de desbetreffende informatie over gegevensbescherming.

10. Status

Wij zullen deze Privacyverklaring indien nodig om juridische of feitelijke redenen bijwerken. Gelieve u regelmatig op de hoogte te stellen van de actuele status van de verklaring.

Heeft u nog vragen?