0172 44 67 89 Service-Hotline
Contact
Nieuwsbrief
Werken met gevaarlijke stoffen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Voor de omgang met gevaarlijke stoffen gelden verschillende voorschriften, regels en normen. Logisch, want een ongeluk zit in een klein hoekje. Gevaarlijke stoffen kunnen – afhankelijk van de stof, de dosis en de omstandigheden – giftig, agressief, irriterend, brandgevaarlijk, kankerverwekkend, bedwelmend of explosief zijn. Bovendien kunnen ze in iedere werkomgeving voorkomen. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van wet- en regelgeving en te weten hoe u (de risico’s van) gevaarlijke stoffen kunt herkennen.

Herken het risico van gevaarlijke stoffen

De Europese CLP-verordening is een vertaling van het wereldwijd geharmoniseerde systeem GHS dat is opgesteld door de Verenigde Naties. Voordat chemische stoffen op de markt worden gebracht, moeten fabrikanten, importeurs of distributeurs de potentiële risico's van gevaarlijke stoffen en mengsels vaststellen en deze indelen volgens geharmoniseerde richtlijnen. De stoffen moeten worden voorzien van gestandaardiseerde, uniforme etiketten, zodat werknemers en consumenten de risico’s van gevaarlijke stoffen herkennen en begrijpen en op de hoogte zijn van de werking en potentiële gevaren van de stoffen.

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

De Arbowet verplicht iedere werkgever te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Als onderdeel van de risico-inventarisatie en –evaluatie moet een werkgever ook de mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen beoordelen, onder andere door te inventariseren aan welke stoffen werknemers worden blootgesteld en in welke mate. Met de RI&E kan een bedrijf gestructureerd risico’s aanpakken en de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum beperken.

Veilig werken met gevaarlijke stoffen


In de RI&E staat beschreven welke risico’s er kunnen zijn bij of door de opslag van gevaarlijke stoffen. Verder moet worden aangegeven welke beheersmaatregelen zijn getroffen - ook wanneer de blootstelling hoger is dan de vastgestelde norm. Bij het nemen van maatregelen moeten bedrijven uitgaan van de arbeidshygiënische strategie. De arbeidshygiënische strategie verplicht bedrijven maatregelen in een verplichte volgorde af te handelen. Er zijn 4 niveaus:

  1. Bronmaatregelen –  Vervang de gevaarlijke stof voor een veiliger alternatief.
  2. Collectieve maatregelen – Pas technische maatregelen toe die de risico’s voorkomen of beperken.
  3. Individuele maatregelen – Pas organisatorische maatregelen toe, zoals taakroulatie zodat werknemers minder risico lopen.
  4. Beschermingsmaatregelen – Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor werknemers.

Werkgevers moeten eerst de mogelijkheden op het hoogste niveau (stap 1) onderzoeken voordat het niveau verlaagd mag worden. Het is alleen toegestaan om naar het volgende niveau te gaan als daar redelijkerwijs goede redenen voor zijn, bijvoorbeeld als de voorgeschreven maatregel technisch niet uitvoerbaar is.

Producten voor een veilige werkomgeving

Tot de beschermingsmaatregelen behoren persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, veiligheidsbrillen, beschermende kleding en speciale werklaarzen. Maar ook de juiste opslagsystemen, zoals speciale rekken voor een veilige opslag van vaten en lekbakken voor het opvangen of aftappen van bijvoorbeeld waterverontreinigende vloeistoffen. Mocht er onverhoopt iets fout gaan, dan zijn de juiste calamiteiten middelen eveneens onmisbaar. Denk dan aan een oogspoelfles, soda, absorptiedoeken, stoffer en blik en aan afzetmaterialen, zoals pionnen en afzetlinten.

Bekijk het assortiment in onze webshop PROFISHOP en sla gevaarlijke stoffen in uw onderneming op een veilige manier op.

Bekijk het assortiment in onze webshop PROFISHOP

Nieuwsbrief inschrijven Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

  • Productnieuws
  • Speciale aanbiedingen & acties
  • Beurzen en evenementen

Schrijf je nu in!

Ook interessant

Heeft u nog vragen?